Główne założenia programu czyste powietrze.

 1. Program „czyste powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery.
 2. Głównymi obszarami działań programu są: termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła.
 3. W ramach programu oferowane są dofinansowania dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 4. Dofinansowania są przyznawane w oparciu o kryteria takie jak: typ inwestycji oraz dochody beneficjenta.
 5. Program zakłada również stworzenie sieci doradców energetycznych, którzy będą pomagać w wyborze najbardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań.
 6. W ramach programu prowadzone są kampanie informacyjne i edukacyjne dotyczące wpływu jakości powietrza na zdrowie oraz sposobów jego poprawy.
 7. Cele programu „czyste powietrze” są zgodne z wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi poprawy jakości powietrza.
ALT - program czyste powietrze

Wysokość dofinansowań - wysokość dochodów.

Program „czyste powietrze” oferuje 3 poziomy dofinansowania:

Poziom podstawowy: dofinansowanie do 66 000 zł

 • Dochód roczny nieprzekraczający kwoty 135 000 zł

Poziom podwyższony: dofinansowanie do 99 000 zł

 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poziom najwyższy: dofinansowanie do 135 000 zł

 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

  b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami przyznawana jest dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

W każdym z tych trzech poziomów dofinansowania znajdują się trzy dodatkowe opcje w zależności od tego, co obejmuje przedsięwzięcie – by sprawdzić wszystkie opcje przejdź na stronę czystepowietrze.gov.pl

Na co dofinansowanie?

 • audyt energetyczny
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
 • pompa ciepła powietrze/powietrze
 • gruntowa pompa ciepła (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł zgazowujący drewno (podwyższony standard)
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny (podwyższony standard)
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja c.o. i c.w.u.
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna

Jak skorzystać z programu czyste powietrze?

 1. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania dofinansowania.

 2. Zdecyduj się na inwestycję – wybierz działania, które chcesz przeprowadzić.

 3. Skorzystaj z pomocy doradców energetycznych – aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego domu czy instytucji, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Doradcy energetyczni pomogą Ci w doborze odpowiednich rozwiązań technologicznych i ocenie kosztów inwestycji.

 4. Złóż wniosek o dofinansowanie – po wybraniu działań i określeniu kosztów inwestycji, należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek można złożyć online lub osobiście we właściwym WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) lub w jego oddziale lub gminie, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

Przejdź do sekcji OGRZEWANIE.